ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απαιτούμενα κριτήρια

 1. Η Πράξη απευθύνεται σε 344 εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα & αυτοαπασχολούμενους, που έχουν έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Κρήτης/  Π.Ε. Χανίων ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζονται. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Αποκλείονται όσοι είναι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

  Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)).

  Αναλυτικά οι υποψήφιοι δύνανται να απασχολούνται:

  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου
  • (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με εκ περιτροπής απασχόληση ή
  • αμειβόμενοι με εργόσημο
  • ως αυτοαπασχολούμενοι
 2. Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δύο εκπαιδευτικά αντικείμενα.
 3. Για τη συμμετοχή των εργαζομένων προϋποθέσεις επιλογής, αποτελούν επιπλέον
  • η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους, με εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες τηλεργασίας ή άλλες οριζόντιες δεξιότητες
 4. Για τη συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων  προϋποθέσεις επιλογής, αποτελούν επιπλέον
 • η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους, ή/και
 • η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με ενδεχόμενη αλλαγή – εξέλιξη επαγγελματικής δραστηριότητας, με εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες τηλεργασίας ή άλλες οριζόντιες δεξιότητες.
 • η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της επαγγελματικής ιδιότητας.

Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια

Ως Επιθυμητά (μοριοδοτούμενα) κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται τα εξής:

 1. Οι συναφείς σπουδές με ένα (1) τουλάχιστον θεματικό αντικείμενο κατάρτισης.
 2. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης την τελευταία τριετία
 3. Οι γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 4. Οι γνώσεις Η/Υ
 5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας γενικά & στην συγκεκριμένη θέση
 6. Τα κίνητρα και η ωριμότητα συμμετοχής

 Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πράξη θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέρα που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης).

Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης, ο/η ωφελούμενος/η που θα έχει επιλεγεί οριστικά ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσει κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι αυτοπασχολούμενος ή εργαζόμενος (αντίστοιχα) την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα,  πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Footer Image