ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ως δικαιούχος της ενταγμένης πράξης «Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5100868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές»,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων κατά 8 ημέρες. 

Δείτε αναλυτικά εδώ 

Footer Image